<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15005513\x26blogName\x3d%C4%A6bula+stirati\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://hbulastirati.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dit_IT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://hbulastirati.blogspot.com/\x26vt\x3d452769539189636348', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


White Knight Syndrome - (Antoine Cassar)


Qari ta' l-awtur


White Knight Syndrome

Ribussa ai miei pensieri un desiderio d’ieri,
chagrin malin d’amour, a cold and burning bliss,
mil noches sin dormir, il sogno in cui non c’eri,
u f’qalbi l-lejla jriegħed, niftakar f’ħarstek biss ...

ancor, l’andirivieni di lunghi lunghi treni,
elf ilment, mein Herz brennt, hombre de traje gris,
fil-bla tmiem ta’ għajnejk is-seħer tal-misterji
kollha ta’ l-univers, and more, much more than this ...

enough, c’est fou, rien plus, c’est tout, now let it be,
daqshekk, basta così, ir-riħ li ’l bogħod ġie jtajrek
illejla niżżih ħajr, ô belle dame sans merci;

għada jisbaħ ukoll, u nisbaħ jien mingħajrek,
je change dame et cheval, je change de chevalier,
niente più niente al mondo se penso solo a te.

Sindromu tal-Kavallier l-Abjad

Terġa’ tħabbat fuq ħsibijieti xewqa tal-bieraħ, / niket malinn ta’ mħabba, hena kiesħa u taħraq, / elf lejl bla rqad, il-ħolma li ma kontx fiha, / u f’qalbi llejla jriegħed, niftakar f’ħarstek biss ...

mill-ġdid, il-ġej u sejjer ta’ trejnijiet twal twal, / elf ilment, qalbi tlebleb, raġel ta’ libsa griża, / fil-bla tmiem ta’ għajnejk is-seħer tal-misterji / kollha ta’ l-univers, u aktar, wisq aktar minn dan ...

aqtagħha, din ġennata, xejn aktar, dak kollox, issa ħallih, / daqshekk, hekk biżżejjed, ir-riħ li ’l bogħod ġie jtajrek / illejla niżżih ħajr, o xbejba ta' bla ħniena;

għada jisbaħ ukoll, u nisbaħ jien mingħajrek, / nibdel xebba u żiemel, nibdel il-kavallier, / xejn u xejn fid-dinja jekk fik jien naħseb biss.