<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15005513\x26blogName\x3d%C4%A6bula+stirati\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://hbulastirati.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dit_IT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://hbulastirati.blogspot.com/\x26vt\x3d452769539189636348', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


Il-poeti

Mario Vella huwa l-eks kantant tal-grupp Rock Alternattiv Lumière. Bħalissa qiegħed imexxi l-grupp ferm interessanti Il-Brikkuni. Fil-fatt il-"poeżiji" tiegħu li jidhru f'dan il-ktieb huma liriki li oriġinarjament inkitbu sabiex jitkantaw. Huma versi stonkużi, li jdiehxu bla ma jdardru, u li għandhom mill-isfaċċataġni tat-troubadour Leonard Cohen.Fittiex kontinwu ta' leħnu permezz tal-mużika, il-film u l-kitba, l-atteġġament poetiku ta' Alex Vella Gera huwa wieħed naturali u kważi inkonxjament teneru, bi kwalità mużikali li titnissel direttament mill-intensità taż-żgħożija, tal-maturità u tal-vjaġġ li jgħaqqadhom. Il-versi tiegħu jserrpu ħelu ħelu qishom ir-ragħaj u l-merħla, huma u jesploraw it-temi tas-safar u tad-distanzi ta' tizju li terraq qatigħ.


Kevin Saliba huwa traduttur u bloggej mill-ħawtiela, magħruf ukoll bħala l-Imżebbel. Bħalissa jinsab imħabbat jaqleb għall-Malti r-rumanz La Nausée ta' Jean Paul-Sartre. Il-poeżiji ta' Saliba, li jinkludu wkoll xi traduzzjonijiet, spiss jistħarrġu bosta temi filosofiċi perenni, u jitbandlu bejn l-ateiżmu kategoriku fuq naħa u t-traxxendenza spiritwali tat-tradizzjonijiet eżoteriċi fuq l-oħra. Il-versi tiegħu, li sikwit huma wkoll metriċi u alliterattivi, spiss jiftaqdu l-lessiku arkajku ta' l-ilsien Malti.


Antoine Cassar, li sa kważi sena ilu kien ukoll membru attiv fil-bloggosfera Maltija, f'dawn l-aħħar xhur qatagħha li jinxteħet b'ruħu u ġismu fuq esperiment multilingwi. Is-sunetti tiegħu, imsejħa wkoll mużajki, ġieli jinkludu sa sitt ilsna differenti. Xogħlu jittratta b'mod partikulari x-xewqa tal-ħelsien mill-ktajjen u mill-għeluq tal-ħajja kontemporanja, li donnu jduqu biss meta jsib ruħu mitluq fil-beraħ u fil-qawwa tan-natura.


Ċali Grima huwa aktarx l-iżjed wieħed eċċentriku minn dawn il-ħamsa. Huwa awtodittata Belti, personifikazzjoni spontanja tas-sogru poetiku. Il-versi tiegħu, li għandhom iżjed mill-bżieq milli mil-linka, ilebbtu dritti dritti qalb il-folla, ixxellerati, huma u jżarmaw il-loġika tal-lingwa qisu xejn sabiex jikxfu veritajiet moħbija. Vrusu jixprunaw fil-kuxjenza tal-qarrej ruxxmata xbihat imqanqla li ma jintesewx, bħal donnu Grima ħarbixhom sabiex jibqgħu stampati bħal timbri profondi ġol-moħħ.