<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15005513\x26blogName\x3d%C4%A6bula+stirati\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://hbulastirati.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dit_IT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://hbulastirati.blogspot.com/\x26vt\x3d452769539189636348', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


U kieku jiena salib? - (Ċali Grima)


Qari ta' Alex Vella Gera


U kieku jiena salib?

Rajtek ġejja bl-offerti
bid-dmugħ ta’ moħħok fi plattina.
Kien hemm 3, 2, 1, jew erbgħa
u lanqas biex tisqi għasfur li kien
għadu jitwieled ma kellek.
Ħarist lejn wiċċek u qabadni l-għatx.
Għall-ewwel darba minn wara
dik il-mera saħħant it-toqob
tal-ħsibijiet tiegħek:
"Ġibu lura għax inħobbok," għidt inti
ġibu lura lura lura u
suffarina nħliet u spiċċajna fid-dlam.
Fis-skiet wara l-purtiera tal-ħġieġ
stennejtek
tinża’ u turini sidrek roża,
toħroġ idek biex twaddab il-ġebel
twaqqa’ ’l xi ħadd minn fuq xi bandla
għax dejqek
u x-xita bdiet nieżla u l-ħbula
bdew jinżlu u d-dmugħ beda jikber
ġo kuċċarina
u gdibt bħall-ewwel inbid li
żżidlu zokkor u gdibt
bħall-ajruplan tal-plastik
u gdibt meta kont taf li
kelli kanser (f’xi żmien)
(Għalfejn) => biex tieħu l-flus tiegħi

Orbot idejk bħal tifla zgħira
u jiena nżilt minn hemm
u gdimtlek għonqok.