<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15005513\x26blogName\x3d%C4%A6bula+stirati\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://hbulastirati.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dit_IT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://hbulastirati.blogspot.com/\x26vt\x3d452769539189636348', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


Ciao amore ciao - (Antoine Cassar)


Qari ta' l-awtur


Ciao amore ciao

Adagio, a tuo agio, il festeggiar d’un bacio,
tbissima lewn ix-xemx, turisti f’art il-ħolm,
arc-en-ciel, que tu es belle!, deux corps qui font une ombre,
si scioglie la mia lingua, e chiudo gli occhi, e taccio...

mais, vrai, j’ai trop pleuré! Bufera a fine maggio,
de rigueur, le malheur, perduto ormai l’amor,
old and cold, my soul sold, the seams of dreams untold,
e il cuore dissecato in un tubo da saggio.

Ahimè, me equivoqué, faccio un auto da fé,
una rosa è una rosa, ma tu sei una sposa,
u għad ninsa, għad ninsa t-togħma ta’ ġildtek ħalib il-mogħża...

papillon de janvier, laissons-le, ça y est,
colorín colorado, este cuento se ha acabado,
my friend, this is the end, adieu, ho abdicato.

Ciao amore ciao

Bil-mod, kif jogħġbok, il-festa ta’ bewsa, / tbissima lewn ix-xemx, turisti f’art il-ħolm, / qawsalla, x’int sabiħa!, żewġt iġsma jixħtu dell wieħed, / ilsieni jinħall, u nagħlaq għajnejja, u niskot...

iżda, veru, bkejt wisq! Burraxka fl-aħħar ta’ Mejju, / bilfors, l-għawġ, mitlufa armajn l-imħabba, / xiħ u biered, ruħi mibjugħa, il-ftuq ta’ ħolm li ma ntqalx, / u l-qalb imqattgħa ġo provetta.

Jaħasra, ħadt żball, nagħmel auto-da-fé, / warda hija warda, iżda inti għarusa, / u għad ninsa, għad ninsa t-togħma ta’ ġildtek ħalib il-mogħża...

farfett ta’ Jannar, inħalluha, daqshekk, / kulur ikkulurit, dil-ħrafa spiċċat, / ħabiba tiegħi, dan hu t-tmiem, addijo, abdikajt.