<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15005513\x26blogName\x3d%C4%A6bula+stirati\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://hbulastirati.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dit_IT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://hbulastirati.blogspot.com/\x26vt\x3d452769539189636348', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


Il-kejl - (Mario Vella)


Qari ta' Norbert Bugeja


Minn tuli mimdud, fuq żaqqi nitmiegħek
għal ġisem li b’jedd kellu jkun midfun f’sodda miegħi
taħt dawn il-kutri tqal xi minn daqqiet immattar minkbejja
li laħqu draw l-irdoss ta’ kuxxtejk marbutin ma’ riġlejja
l-irqad li qatt ma jasal pront wara t-titwiba
ma niftakarx jekk kinux erbgħin sebgħin jew mija
in-nemex fuq imnieħrek żgħir inkaljat bejn żewġt ikwiekeb
li d-dija tagħhom m’erġajtx rajt mindu r-riħ ġarr il-weraq jitriegħed
il-ħoss tal-kitla fuq in-nar ma’ sbieħ il-jum m’għadux jidwi fil-kċina
fuq siġġu l-flokk u qalziet li ħallejt warajk għadhom mitwija
spiċċa l-pjaċir ta’ skuża mbenġla wara t-tmasħin
issa li ftakart li l-qomos bojod imorru fil-kexxun t’isfel
issa li nifhem il-bżonn ta’ sħun u kiesaħ sabiex jiġik fietel
l-ashtray li ma titbattalx qabel timtela sa ruħ missierha
is-sidin li mniżżel insejt kull meta fdajtlek il-Fiat
in-noti li għal kull xejn kont twaħħal mal-bieb tal-friża
subgħajk li bilfors ridt taqta’ sabiex tuża sikkina
il-vizzji kollha li bihom kont togħxa timpikani
wieħed wieħed inberikhom u nsejħilhom lura fi ħdani
ta’ warajk ħerqana offrew dak li int ma ridtx twiegħed
u ħadtilhom ritratt hekk kif bil-mod rawni nitbiegħed
bħali lkoll ħallsu mingħajr qatt ma raw bqija
għax l-ebda qies ma kien preċiż daqs il-kejl tiegħekKummenti: 1


Blogger Kristofru qal(et)...

Fi trejqet l-imhabba kullhadd isib riga. Rigi qarsa, helwin jew morri; izda kulhadd, kulhadd ikollu riga ghalih, ghax hadd ma jista' juza ta' haddiehor. Bhal xkupilja tas-snien wara kollox.

Il-kejl ta' Marju huwa reali, w jibqa' dejjem fattwali. Ta' l-ostja Marju!

15.7.07  

Ħalli kumment

<< Lura għall-paġna ewlenija