<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15005513\x26blogName\x3d%C4%A6bula+stirati\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://hbulastirati.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dit_IT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://hbulastirati.blogspot.com/\x26vt\x3d452769539189636348', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


In città - (Antoine Cassar)


Qari ta' l-awtur


In città

All ephemeral is, and yet at once is not,
e va e viene il vento, u jvenven iż-żmien,
the same clock ticks and tocks for those who bear and rot,
siempre y nunca durmiendo, iduru mingħajr tmiem.

Le flou il est partout, no why, no who, no what,
la hawn, la hemm, la llum, la waħdi, la flimkien,
no existe el ayer, tomorrow is but a plot,
e siamo tra qua e là, u qatt ma nkunu mkien.

Così in città mi sto, no space or time to think,
donde un millón de muertos la nada van buscando,
perdus dans ses cages noires de sol a sol sin fin.

Hawn kien ix-xejn ta’ ħajti, and here the missing link:
sapere che lontano la vita in me cercando
fis-sliem bla tmiem ta’ raħli il-ħajja vera nsib.

Fil-belt

Kollox effimeru, u f’daqqa waħda mhuwiex, / u ġej u sejjer ir-riħ, u jvenven iż-żmien, / l-istess arloġġ itektek għal min iwelled u jitherra, / dejjem u qatt reqdin, iduru mingħajr tmiem.

Il-frugħa kullimkien, ebda għaliex, ebda min, ebda xiex, / la hawn, la hemm, la llum, la waħdi, la flimkien, / il-bieraħ ma jeżistix, l-għada mhux ħlief plott, / u qegħdin bejn hemm u hawn, u qatt ma nkunu mkien.

Hekk fil-belt ninsab, bla spazju jew ħin għall-ħsieb, / fejn miljun mejjet ix-xejn imorru jfittxu, / mitlufin fil-gaġeġ tagħhom minn xemx għal xemx bla tmiem.

Hawn kien ix-xejn ta’ ħajti, u hawn il-ħolqa nieqsa: / li nagħraf li ’l bogħod il-ħajja nfittex fija / fis-sliem bla tmiem ta’ raħli l-ħajja vera nsib.