<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15005513\x26blogName\x3d%C4%A6bula+stirati\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://hbulastirati.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dit_IT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://hbulastirati.blogspot.com/\x26vt\x3d452769539189636348', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


Requiem lil imnieħri - (Ċali Grima)


Qari ta' Kevin Saliba


Requiem lil imnieħri

Nobgħod il-mutur li għandi
ġo moħħi
Il-Mera
[Iss.. Il-Merat]
"L-applawsss tal-molekoli f’xi
splużjoni
ħamra fuq tapit
tas-silġ"
Il-ħofra sewda
it-telefonata fil-mera
il-ħabel inviżibbli tal-ħġieġ
it-tletin għoqda f’ismi
(L-imqass jistenna
tazza ħalib)
"Il-logħba tal-fjuri li jitkellmu
fin-nifs tat-twiebet"
Il-mera
id-dell ta’ mnieħri wirdiena
tgħum fl-abjad tal-ħajt
il-fiżiku ta’ mnieħri
il-ġlekk tal-vellut
u fil-but jerġa’ jistaħba mnieħri.

Imnieħri onest
alavolja l-vjola jibqa’ vjola

Imnieħri onest
ħa konkors ta’ sbuħija u werwer
il-kliem fil-kotba u l-insetti fl-inkwatri.