<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15005513\x26blogName\x3d%C4%A6bula+stirati\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://hbulastirati.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dit_IT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://hbulastirati.blogspot.com/\x26vt\x3d452769539189636348', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


Azul - (Antoine Cassar)


Qari ta' l-awtur


Azul

Azul, te quiero azul, azul como la mar
tal-Qrendi. Vieni, scendi, porte-moi sur les ondes,
entre acianos marinos, lejl u nhar, near and far,
take me down, let me drown, sa għerq iż-żerq tal-fond ...

Blanc et noir? J’en ai marre! Ô qu’on me laisse choir!
Azul. Not grey, nor blond, no soggy northern pond,
saphir, kaħlani nir, tout être, ne rien avoir,
in quel regno di quiete my subprimordial bond.

Azul, azul del sur, blu dipinto di blu,
la mer, cette grande lumière, toi la vague, moi l’île nue …

O to be who I was, who I was to be me!
O for my wretched soul to dissolve into the sea!

Familja, meta mmut, la tixħtunix fit-tebut:
remmduni, u xerrduni fil-baħar ta’ Ħaġar Qim.

Blu

Blu, irridek blu, blu bħall-baħar / tal-Qrendi. Ejja, inżel, ħudni fuq il-mewġ, / qalb fjurdulis tal-baħar, lejl u nhar, fil-qrib u fil-bogħod, / ħudni ’l isfel, ħallini negħreq, sa għerq iż-żerq tal-fond ...

Abjad u iswed? Jiena xbajt! O kieku jħalluni naqa’! / Blu. Mhux griż, jew bjond, mhux xi għadira kollha ndewwa tat-tramuntana, / żaffir, kaħlani nir, li nkun għalkollox, li ma jkolli xejn, / f’dik is-saltna tas-skiet ir-rabta subprimordjali tiegħi.

Blu, blu tan-nofsinhar, blu mpinġi bil-blu, / il-baħar, dad-dawl kbir, int il-mewġa, jien il-gżira għarwiena ...

O li nkun min kont, li min kont ikun jien! / O li ruħi misħuta tinħall fil-baħar!

Familja, meta mmut, la tixħtunix fit-tebut: / remmduni, u xerrduni fil-baħar ta’ Ħaġar Qim.