<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15005513\x26blogName\x3d%C4%A6bula+stirati\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://hbulastirati.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dit_IT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://hbulastirati.blogspot.com/\x26vt\x3d452769539189636348', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


L-Intiena Nittiena - (Kevin Saliba)


Qari ta' Mark Vella


Traduzzjoni tal-poeżija Love Stinks, ta' Moira Egan


L-Intiena Nittiena

Qalbi,
tinħasad xejn meta sħun tħossni nxammem
dak il-ħandaq t’abtek irejjaħ mill-qiegħ,
bħal qajżu jixxewwaq għall-fwieħ tal-foqqiegħ.

Veru emminni, jirvellawli l-ormoni
dawk l-irwejjaħ ta’ melħ, ta’ miżża u ta’ misk, ma’
dika t-tikwisa tmarrar ta’ feromoni.

Hekk togħġobni: b’dik l-intiena nittiena,
bħal meta nġibek, u wara ssir daħna.
Ma nistax għalihom lil dawk li jmasħnu

li fit-tqaxlif u t-tindif jgħix id-Divin.
Kellu raġun Napuljun meta qal lil
Josephine, "il-paċċu itilqu bl-iżlaċċu".

Mela ħallik minn dal-qaħbec ċuċati
tal-qalb kontra l-moħħ, jew tal-laħam u r-ruħ:
għax mgħarraq ġo ġismek ’rrid ’l Alla nifhem.

Għax
minn hemm ixiegħer, minn hemm biss tilmħu jfiġġ,
fl-għaxwa tas-sess, għarqan xraba, mill-ġisem.