<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15005513\x26blogName\x3d%C4%A6bula+stirati\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://hbulastirati.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dit_IT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://hbulastirati.blogspot.com/\x26vt\x3d452769539189636348', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


Nhar ta' Tnejn - (Antoine Cassar)


Qari ta' l-awtur


Nhar ta’ Tnejn

Nhar ta’ Tnejn, jum il-baħħ, another day from hell,
fan più e più rumore gli idioti dell’orror,
oil galore, crush the poor, my wallet’s now a whore,
u l-kultura tinxtara fl-irkejjen ta’ burdell;

moħħi fik, I’m a freak, tallaron mi laurel,
gobiernos antinómadas bombardean el amor,
ksir ir-ras, it will pass, neqred nilmenta ngorr,
et je m’éloigne encore, et encore plus loin d’elle.

Tfajliet sbieħ, moħħ ir-riħ, ma’ macho boys bis-snieter,
oh such fun! like my gun? bumm, bumm! l’oiseau est mort,
l-eroj jiftaħar b’rixu, min qal li Alla kiefer?

Mala tempora currunt, quest’era è di furor,
nhar it-Tnejn, nhar ix-Xejn, rebħet mill-ġdid ix-xabla,
u int li qatt ma narak, għid, x’tifhem int bl-imħabba?

Nhar ta' Tnejn

Nhar ta’ Tnejn, jum il-baħħ, ġurnata oħra mill-infern, / jagħmlu aktar u aktar storbju l-imbeċilli ta’ l-orrur, / żejt bir-rimi, aħqar lill-fqar, il-portafoll tiegħi sar jitqaħħab, / u l-kultura tinxtara fl-irkejjen ta’ burdell;

moħħi fik, jiena skerz, qaċċtuli r-rand, / gvernijiet antinomadi jibbumbardjaw l-imħabba, / ksir ir-ras, għad jgħaddili, neqred nilmenta ngorr, / u nkompli nitbiegħed, u nitbiegħed aktar minnha.

Tfajliet sbieħ, moħħ ir-riħ, ma’ macho boys bis-snieter, / isa x’gost! togħġbok l-ixkubetta tiegħi? bumm, bumm! l-għasfur miet, / l-eroj jiftaħar b’rixu, min qal li Alla kiefer?

Dawn żminijiet mill-agħar, din l-era ta’ furur, / nhar it-Tnejn, nhar ix-Xejn, rebħet mill-ġdid ix-xabla, / u int li qatt ma narak, għid, x’tifhem int bl-imħabba?