<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15005513\x26blogName\x3d%C4%A6bula+stirati\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://hbulastirati.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dit_IT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://hbulastirati.blogspot.com/\x26vt\x3d452769539189636348', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


Kmieni filgħodu - (Ċali Grima)


Qari ta' Antoine Cassar


Kmieni filgħodu

Kmieni filgħodu meta l-kuluri
imutu fil-qiegħ ta’ l-affarijiet
kollox jimxi b’lura
u l-lingwa ta’ bil-lejl terġa’
lura fil-fliexken mimlijin
inka.

Kmieni filgħodu
meta jittewbu l-ewwel sħab fis-sema
meta t-traffiku ta’ l-għasafar jimtela fl-ajru
u l-ħsejjes kbar jilagħbu maż-żgħar
u l-bibien jinfetħu
u s-silenzju tat-twieqi jitwieled
fid-dawl ġdid
kmieni filgħodu.