<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15005513\x26blogName\x3d%C4%A6bula+stirati\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://hbulastirati.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dit_IT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://hbulastirati.blogspot.com/\x26vt\x3d452769539189636348', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


Paroles pour Julie - (Antoine Cassar)


Qari ta' l-awtur


Paroles pour Julie

Roses red, violets blue, this mosaic is for you,
pour toi, jolie lectrice, pour tes grands yeux lyriques,
porque un día sin poesía es cual un mar sin azul,
u għax hemm vrus b’demm mikbus li jġegħluni naħseb fik.

Tessere d’ieri e d’oggi, d’inchiostro rosso e blu
to you, a science apart, the art which makes hearts speak;
se il mondo moribondo ti spinge troppo giù,
meta trid, ftakar ftit fil-kliem li ktibt għalik:

«¿Quién llega desafiando los enigmas de un día,
forzando que me ponga a su nombre descifrar?»


La risposta fu Giulia, giglio d’Andalusia,
spiral stairway to the stars in the strands of her hair,
son visage cache une plage, ses paupières barrent une mer,
ses pupilles tiennent une île où j’ai naufragé un soir.

These words, for you to take, are not for old times’ sake
(and now, for once, I’ll break the frame of the mosaic),

iżd’għax jekk tassew hemm alla
– chère amie –,
rajtu jgħaddi taħt qawsalla
– un bel dì –,
smajtu jgħanni bil-kitarra
– alhelí –,
dwar il-baħar, dwar l-imħabba
– bumblebee –,
mitluf xi mkien fil-ħabba
– belle Julie –
t’għajnejk.

Kliem lil Julie

Wardiet ħomor, vjoletti koħol, dal-mużajk għalik, / għalik, qarrejja ħelwa, għal għajnejk liriċi u kbar, / għax jum bla poeżija qisu baħar mingħajr blu, / u għax hemm vrus b’demm mikbus li jġegħluni naħseb fik.

Ċagħak tal-bieraħ u tal-lum, bil-linka ħamra u blu / lilek, xjenza apparti, l-arti li ġġiegħel jitkellmu l-qlub; / jekk id-dinja moribonda tnikktek wisq, / meta trid, ftakar ftit fil-kliem li ktibt għalik:

«Min hi din ġejja tisfida l-enigmi ta’ darba, / u qiegħda ġġegħilni nipprova niddeċifra isimha?»

It-tweġiba kienet Giulia, ġilju ta’ Andalusija, / garigor lejn il-kwiekeb fit-trofof ta’ xagħarha, / wiċċha jaħbi ramla, xfar għajnejha jgħattu baħar, / ħbub għajnejha jżommu gżira fejn lejla waħda nnawfragajt.

Dawn il-kliem, hawn għalik, mhumiex għaż-żmien ħelu li għaddielna, / (u issa, għal darba, se nikser il-gwarniċ tal-mużajk),

iżd’għax jekk tassew hemm alla / – ħabiba għażiża –, / rajtu jgħaddi taħt qawsalla / – jum sabiħ –, / smajtu jgħanni bil-kitarra / – ġiżi safra –, / dwar il-baħar, dwar l-imħabba / – naħla ħelwa –, / mitluf xi mkien fil-ħabba / – Julie sbejħa – / t’għajnejk.