<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15005513\x26blogName\x3d%C4%A6bula+stirati\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://hbulastirati.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dit_IT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://hbulastirati.blogspot.com/\x26vt\x3d452769539189636348', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


Rejp innoċenti - (Ċali Grima)


Qari ta' Antoine Cassar


Rejp innoċenti

Għandi swaba’ twal
fihom l-a b ċ d
e
u
taħt il-laħam
il-mużika tal-ħmieġ

il-melodiji tal-ħsieb

nibda bihom
fl-oroskopju ta’ ruħek.

Niskomponi
l - a - r - p - a
bejn saqajk fjura bbalzmata ġo grotta
u fl-abissi tal-lejl imxarrab
hemm il-funtana tal-ħoss

daħħalt
dħalt
ajma
amen
ajme
jna ma xxxxxxxxxxxxxu
u l-anġlu ta’ ħajtek intilef
meta jien ħriġt minn ġo fik.