<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15005513\x26blogName\x3d%C4%A6bula+stirati\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://hbulastirati.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dit_IT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://hbulastirati.blogspot.com/\x26vt\x3d452769539189636348', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


Addio O Dio (Nhar l-Għabex ta' l-Idoli) - (Kevin Saliba)


Qari ta' Norbert Bugeja


“The concept of ’God’ was until now the greatest objection to existence ...

Addio O Dio (Nhar l-Għabex ta’ l-Idoli)

Ħa jiddu jixegħlu wċuħna leqqiena
f’tempji tax-xmux u l-istilel dehbiena.

Għax max-xfiq ixxabbatna
fit-tlellix tad-dehen u l-frisk
nilqgħu fostna l-anti-krist
f’nhar il-għabex ta’ l-idoli.

Ħa jiddu jinxtegħlu l-iġsma leqqiena
fl-imqades tax-xmux u l-qmura dehbiena.

Għax fuq it-Tabor tlajna
ġgajta għatxana, ġgajta mxajtna
biex inxerrdu fjuri skuri
quddiem il-qabar t’alla.

… We deny God, we deny the responsibility that originates from God: and thereby we redeem the world.” - Friedrich Nietzsche