<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15005513\x26blogName\x3d%C4%A6bula+stirati\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://hbulastirati.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dit_IT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://hbulastirati.blogspot.com/\x26vt\x3d452769539189636348', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


Iben iben iben ibni - (Alex Vella Gera)


Qari ta' Alex Vella Gera


Iben iben iben ibni
miexi fuq l-art li tgħaffiġni
xbajt mill-istess
b’kull ħaġa li tmiss
u b’hekk tħajjart taħrab tiġri

Mill-jasar tat-toroq
mid-djar imgeddsin
mill-għajnejn dojoq
li jgħassu ’l xulxin

Mixjiet twal f’pajjiż mudlam
l-uċuħ tad-djar kulur il-għadam

Iben iben iben ibni
l-għaraq tiegħek isaffini
ma ħadtx wisq ħwejjeġ miegħek
ftit kellek li sejjaħt tiegħek
la ħbieb u lanqas familja

Ġo sodda mtebbgħa
maġenbek xebba
kellek timsaħ demgħa tleqq
bħal ġawhra minn xofftejha
u tbaxxiet rasek meta lmaħt
iż-żelqa ta’ oħra ma’ ħaddejha

Infridtu ħesrem, aħjar hekk
u minkejja s-sħana kont liebes ġlekk
’il fuq ’il fuq kont se tivvjaġġa
u ma tħallix warajk l-iċken traċċa

Iben iben iben ibni
feddej ta’ kull ma jisimni

Iben iben iben ibni
sir ħaġa waħda mas-sema li għammidni

Fil-ħemda ta’ l-ajruplan
fl-aħħar is-serħan
vjaġġ twil
ta’ elfejn mil ...

Ħoll, ħoll
dak il-fil li jorbtok
bħal ħuta ma’ sajjied
bħall-injam ma’ l-irmied

l-istorbju ma’ l-iskiet.

Iben iben iben ibni
la mdejjaq u lanqas hieni

Iben iben iben ibni
ħrabt miż-żiffa li twennisni

Nifs wara nifs
fl-arja safja ta’ l-ajruplan

Nifs wara nifs
tbajja’ inviżibbli u sħan

Nifs wara nifs
taħrablek rogħda
fl-arja friska ta’ l-ajruplan.

Iben iben iben ibni
ilsir ta’ kull ma ħelisni
tixxengel f’belt li qatt ma seħtitni
tistenbaħ f’kamartek, bil-għatx u barrani ...
qalb poplu bajdani
timxi b’ritmu samrani ...