<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15005513\x26blogName\x3d%C4%A6bula+stirati\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://hbulastirati.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dit_IT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://hbulastirati.blogspot.com/\x26vt\x3d452769539189636348', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


Virili Ribelli - (Kevin Saliba)


Qari ta' l-awtur


Virili Ribelli
(b’omaġġ lil Otto Weininger)

Indem Adam għax bit-tqaċċit tad-dewlgħa
ħaġġiġt iċ-ċaħda tad-dehen u tas-sinsla.
Indem j’Adam għax fis-saħna tad-demm
nixxift int l-imħuħ u għabbixt int ir-ruħ.

La int bist il-ħaddejn,
kif se noqordu r-redgħa?

F’tagħxiq u f’tixniq il-ħolqien qarrieq
nitriegħex mill-ġens li jriegħed ir-riedni,
minn ħanġra li xxoqq waqt leħħa ta’ berqa
imfaqqgħa b’qilla fl-eqdem żminijiet.

La żegħilt bil-biżlejn,
kif qatt nista’ ninfeda?

Iżd’ara:
.............jien, ta’ virili ribelli li jien
.............ħa nżarrad żokorti sal-barri għammiel,
.............biex naħfen b’id waħda l-medda taż-żmien,
.............inwiddeb sa ngiddeb il-gidba tal-ġmiel.