<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15005513\x26blogName\x3d%C4%A6bula+stirati\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://hbulastirati.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dit_IT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://hbulastirati.blogspot.com/\x26vt\x3d452769539189636348', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


Post-Scriptum - (Kevin Saliba)


Qari ta' l-awtur
Post-Scriptum
(lil dawk kollha li rħejt waħidhom warajja)

Min jien?
Mnejn ġej?
Jiena Kevin Saliba
u ngħid dan
għax naf kif għandi ngħidu,
ma ddumx wisq
ma tara dan ġismi t’issa
jiċċaqċaq f’biċċiet
u jissawwar
f’mitt elf faċċata
misħuta
f’ġisem ġdid
fejn int ma tkun
tista’ qatt iżjed
tinsieni.